Algemene voorwaarden van Otemba Sake

 1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen en leveren van bestellingen via de webshop (de “Webshop”) via otemba-sake.com (de ”Website”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website (otemba-sake.com), inclusief die met betrekking tot de software, teksten, afbeeldingen en geluiden, etc. met Otemba Sake en / of van degenen van wie we een licentie hebben verkregen. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan ​​om de op de website aangeboden informatie zonder onze toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en / of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Leeftijdsgrens

Bij het bezoeken van de website moet u eerst uw leeftijd invullen (de zogenaamde leeftijdscheck) voordat u op de website wordt toegelaten. Als je via de webshop een bestelling bij ons plaatst, dien je eerst een account aan te maken met een e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord, waarmee je voortaan gemakkelijk kunt inloggen. Er moet aan de minimumleeftijd (18 jaar) worden voldaan om gebruik te kunnen maken van onze diensten en onze producten te kopen, aangezien we minderjarigen willen ontmoedigen om te proberen bestellingen te plaatsen.

Promoties en kortingen

Promoties zijn van toepassing zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere promoties.

Otemba Sake behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de acties voortijdig te beëindigen.

Digitale marketing en sociale media

De inhoud van Facebook, Instagram en e-mails is alleen bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account leuk te vinden, het Instagram-account te volgen of je te abonneren op de e-mailnieuwsbrief, bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent. Niets mag worden doorgestuurd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan personen onder de 18 jaar.

Betaling van uw bestelling

U kunt de online bestelling betalen via iDeal (directe betaling via internetbankieren), Bancontact of Creditcard (Visa, Mastercard, Maestro). U ontvangt de factuur voor uw bestelling per e-mail. Voor meer informatie over iDeal verwijzen wij u graag naar http://www.ideal.nl/consumenten/.

Anderen

Onze producten zijn bedoeld voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons dan ook het recht voor om bij twijfel bestellingen niet te leveren of voor bepaalde artikelen een maximum te stellen aan de te bestellen hoeveelheden.

Hoewel de Website met de grootste zorg is samengesteld, is het mogelijk dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenenvermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet correct worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de kenmerken die op de verpakking van het product zelf staan ​​vermeld en kun je geen aanspraak maken op levering op basis van onjuist weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en / of assortiment en drukfouten in de digitale folder voorbehouden.

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Mocht u fouten aantreffen op de Website, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit bij ons meldt via onze Klantenservice (020-2157711, info@otemba-sake.com).

Wijziging en andere toepasselijke voorwaarden

We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Hiermee geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Klachtenprocedure of vragen

Voor vragen, opmerkingen en / of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (020-2157711, info@otemba-sake.com). Onze Klantenservice is bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur en zal naar beste vermogen proberen ervoor te zorgen dat uw vragen, opmerkingen en / of klachten zo goed mogelijk worden behandeld.

Overzicht

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door Otemba Sake of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en de ondernemer;
  2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument : de natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden uitgevoerd voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handel, beroep, ambacht of bedrijf;
  4. Dag : kalenderdag;
  5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzaam medium : elk middel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een op de doel. waarvoor de informatie bedoeld is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen Otemba Sake en een consument tot stand komt in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met inclusief het moment dat het contract tot stand komt.
  11. Modelformulier voor herroeping : het Europese modelformulier voor herroeping dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden; Otemba Sake is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van Otemba Sake en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; / li>

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam : Otemba Sake

Adres:
Otemba Sake
Singel 60H
1015AB Amsterdam
Nederland

KvK : 81531303
BTW-identificatienummer : NL862127907B01

Telefoonnummer : +31 202157711
E-mail : info@otemba-sake.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer.
 2. Deze algemene voorwaarden worden vóór het sluiten van een overeenkomst op afstand aan iedere consument ter beschikking gesteld. Mocht dit niet lukken, dan zal de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk zonder bijkomende kosten op de hoogte stellen van eventuele verdere procedures om deze algemene voorwaarden beschikbaar te stellen.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument kan eenvoudig worden opgeborgen op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg te raadplegen zijn en op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg kosteloos worden toegezonden.
 4. In geval van aanvullende en specifieke product- of dienstvoorwaarden - naast degene die reeds in deze algemene voorwaarden zijn bepaald - zijn de tweede en derde eerder genoemde alinea's nog steeds van kracht; bij strijdige voorwaarden kan de consument een beroep doen op de toepasselijke voorwaarden die voor hem of haar het meest geschikt zijn.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van illustratieve afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen en / of fouten stellen de ondernemer / eigenaar niet bloot aan (wettelijke) aanspraken.
 3. Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten verbonden zijn aan het aanvaarden van een aanbod van de ondernemer / eigenaar.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand - in het kader van de voorwaarden overeengekomen in artikel 4 - wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomsten elektronisch tot stand komen, treft de ondernemer alle technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data; de ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument de mogelijkheid heeft elektronisch te betalen, zal de ondernemer alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in overweging nemen.
 4. De ondernemer kan zich (binnen wettelijke kaders) laten informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer / eigenaar op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of naast de algemene voorwaarden bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van het product, de dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op een manier die gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 8. informatie over garantie (s) en bestaande dienst (en) na verkoop;
 9. de prijs inclusief alle belastingen van het product, diensten en / of digitale inhoud, voor zover van toepassing, bezorgkosten; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van een bestaande overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een verlengde transactie zijn de bepalingen in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Met producten:
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
 • de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, als hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten tot opgave van de reden (en).
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt aan de consument, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd die is vastgesteld volgens de vorige. paragrafen van dit artikel.
 2. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen in een winkel mag hanteren en inspecteren zoals het hoort.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, doet hij dit binnen de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of via een ander ondubbelzinnig formulier aan de ondernemer.
 2. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de herroepingstermijn volgend op de in lid 1 bedoelde melding, terug. De consument zendt het product terug of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer / eigenaar. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument moet in ieder geval op de hoogte zijn van de herroepingstermijn als hij of zij ervoor kiest het product te retourneren.
 3. De consument zendt het product terug met alle bijbehorende accessoires - die door de ondernemer / eigenaar zijn geleverd. Indien redelijkerwijs mogelijk zal het product worden geretourneerd in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door de ondernemer / eigenaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer een dergelijke kostenverantwoordelijkheid niet bij de consument heeft gemeld of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van retourzending niet te dragen.
 6. Indien de consument zich herroept na het aanvragen van de dienstverrichting of levering van gas, water of elektriciteit - in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid - die niet expliciet in het aanbod zijn opgenomen, dient de consument de ondernemer een bedrag te geven dat staat in verhouding tot dat deel van de verplichting dat door de ondernemer was nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met het volledig nakomen van de overeengekomen verplichtingen.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van de diensten of de levering van water, gas of elektriciteit - in een beperkt volume of hoeveelheid - die niet bij de diensten zijn inbegrepen, indien:
 8. De ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding of het modelformulier voor herroeping verstrekt;
 9. De consument heeft niet expliciet om de aanvang van de aanvullende dienstverlening of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn verzocht.
 10. De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
 11. Voorafgaand aan de levering heeft hij of zij niet expliciet ingestemd met het aangaan van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;
 12. De consument heeft niet erkend dat hij of zij zijn / haar herroepingsrecht verliest bij het geven van zijn toestemming;
 13. De ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege beëindigd.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: < / p>

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder toezicht van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af ​​te nemen;
 3. Producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Servicecontracten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Indien dit het geval is, wordt in het aanbod altijd vermeld: de gebondenheid aan schommelingen op de financiële markt en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​op grond van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer / eigenaar dit bedongen heeft en:
 5. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen;
 6. de consument is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op het moment van sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke eisen. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, zijn of haar leverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst of overeenkomst niet nakomt.
 3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan ​​iedere verplichting van de ondernemer, zijn of haar leverancier, fabrikant of importeur waarbij hij of zij de consument bepaalde rechten verleent die verder gaan dan wettelijk vereist in het geval dat hij of zij hier niet in slaagt zijn of haar deel van de overeenkomst nakomen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding van de overeenkomst zoals bepaald in het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten ligt bij de ondernemer totdat de producten of dienst aan de consument of een vooraf aangewezen en vertegenwoordiger van de consument zijn geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annuleren:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één keer opzeggen. maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen binnen de ruimte van de overeengekomen opzegging. regels en opzegtermijn van niet meer dan een maand.
 3. De consument kan zoals eerder vermeld in de vorige leden:
 4. op elk moment opzeggen en niet beperkt worden tot annuleringen van een specifieke tijd of periode;
 5. in ieder geval annuleren op dezelfde manier als ze zijn benaderd;
 6. altijd opzeggen binnen dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Extensie:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend en zonder opzegtermijn worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die door beide partijen voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor ten hoogste drie maanden indien de consument heeft de mogelijkheid om tegen het einde van de verlenging de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan door beide partijen en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van meer dan een maand. De opzegtermijn kan worden verlengd tot ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst van beperkte duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en wordt na afloop van de proef- of kennismakingsperiode automatisch beëindigd.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst - na de duur van een jaar - te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij dit redelijk en billijk is. om de overeenkomst voor het einde van de looptijd op te zeggen.

Artikel 15 - Betaling

 1. Otemba Sake levert producten alleen met directe betaling via de webshop.
 2. Tenzij anders aangegeven in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moet het door de consument verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst worden betaald. . Bij een overeenkomst van dienstverlening gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in door de ondernemer verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden.
 4. Als de consument zijn of haar verplichting (en) niet tijdig nakomt, zal de ondernemer / eigenaar de consument op de hoogte stellen van de betalingsachterstand; geef de consument een termijn van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de consument tegen die tijd niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door de ondernemer / eigenaar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2500, -; 10% over de volgende € 2500 en 5% over de volgende € 5000 met een minimum van € 40. De ondernemer / eigenaar kan ten voordele van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en behandelt klachten conform deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument bepaalde gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, reageert de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden nadat de klacht is ingediend, zal een geschil worden ingesteld dat onderworpen is aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
ographical
-------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

( vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Otemba Sake

Postadres:
Singel 60H
1015AB Amsterdam
Nederland

E-mail: info@otemba-sake.com

Hierbij informeer ik u dat ik onze overeenkomst herroep met betrekking tot het volgende *;

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving digitale inhoud] *

het verlenen van de volgende dienst: [aanduiding van dienst] *

Besteld op * / ontvangen op * [besteldatum bij diensten of ontvangst bij producten] -

[Naam van consument (en)] -

[Adres consument (en)] -

[Handtekening consument (en)] ( alleen als dit formulier op papier wordt ingediend )

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.